Användaravtal – Graywind smarthome

Free Shipping Worldwide

 

Serviceavtal från Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd.

 

Välkommen till Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd.!

 

Innan du accepterar avtalet ska du noggrant läsa allt innehåll i avtalet och känna till dess villkor, särskilt restriktiva klausuler eller undantag. Restriktiva klausuler eller undantag är fetstil eller markerade i andra former för att fånga din uppmärksamhet. I händelse av tvivel om villkoren i avtalet, vänligen kontakta relevant affärsavdelning på Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd.. Du får inte använda tjänsten innan du har läst och accepterat alla villkor i avtalet, relevanta avtal och regler etc. När du väl väljer "godkänn och skickar avtalet" (se registreringssidan för detaljerade formuleringar) och slutför registreringsproceduren, eller du använder tjänsten i någon form, kommer det att anses som att du har läst och samtyckt till begränsning av avtalet och reglerna ovan. I händelse av brott mot avtalet har Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. rätten att ensidigt begränsa, avbryta eller avsluta tjänsten åt dig, och har rätt att undersöka ditt relevanta ansvar.

 

Serviceavtalet (hädanefter kallat "avtalet") är undertecknat av dig och Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd.. Det inkluderar (men inte begränsat till) Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. Sekretesspolicy och annat innehåll . I händelse av förändring kommer Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. att meddela med hjälp av den licensierade programvaran att skicka ett meddelande utan ytterligare meddelande. Vid tillkännagivandet blir det ändrade avtalet och reglerna en del av Avtalet automatiskt, utan ytterligare meddelande till dig om ditt samtycke. I händelse av invändningar mot sådana relevanta ändringar, sluta använda Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd:s tjänst; om du fortsätter att använda det kommer det att anses som att du inte har några invändningar mot de ändrade reglerna och samtycker till att följa dem.

 

Definitioner av termer

1.1 Licensierad programvara avser mjukvarusystem utvecklat av Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd., nedladdat och installerat och applicerat i specificerade systemmobilterminaler.

 

1.2 Tjänster avser tjänster som tillhandahålls för dig av Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörer. Du kan använda sådana tjänster på mobilterminalen med den licensierade programvaran.

 

Service

2.1 Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. erbjuder dig förvaltningstjänster för intelligent livsutrustning, baserade på vilka du kan komma åt de intelligenta terminalerna på Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörers smarta plattform genom Changzhou Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. Styr och realiserar kopplingar mellan intelligent utrustning. Tjänsteinnehåll inkluderar intelligent utrustningshantering, sammankoppling av scen och analysrapport, etc. Sådana funktioner kan optimeras eller modifieras i enlighet med ändringar av användarnas krav eller bedömning av tjänsteleverantören, och tjänsteleveransen kan avbrytas på grund av regelbundet och oregelbundet underhåll.

 

III. Omfattning av tjänsten

 

3.1 Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. ger dig rätten att använda produkten baserad på denna programvara.

 

3.2 Du är förbjuden att licensiera, sälja, leasa, överföra, utfärda produkten i någon form eller använda produkten för andra kommersiella ändamål. 3.2 På grund av begränsningar för mjukvaruanpassningsplattform och terminaler kan du endast använda den licensierade programvaran i den auktoriserade systemplattformen och terminalen; om du installerar den licensierade programvaran på annan terminalutrustning kan det skada din hårdvara eller mjukvarufunktion.

 

3.3 Du godkänner att den licensierade programvaran endast kan användas för icke-kommersiellt syfte och installation, tillämpning och körning av den licensierade programvaran är förbjuden. Om sådan kommersiell verksamhet är nödvändig ska skriftligt förhandstillstånd och tillstånd från Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. erhållas.

 

3.4 Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörer kan ändra, uppgradera eller överföra den licensierade programvaran eller relevanta funktioner från tid till annan, och kan lägga till nya funktioner eller tjänster i det licensierade mjukvarusystemet. Om inga separata avtal åtföljs av ovannämnda nya funktioner eller tjänster har du rätt till motsvarande funktioner och tjänster, vilket också omfattas av avtalet.

 

3.5 Du är ansvarig för riktigheten, tillförlitligheten, integriteten och lagligheten av indata och lagligheten av det sätt på vilket du erhåller data, och du ska säkerhetskopiera data och information från tid till annan. Du ska bära alla risker för skada och förlust av sådan information.

3.6 Du ska behålla ditt kontonummer och lösenord korrekt. I händelse av något säkerhetshål för ditt konto (inklusive men inte begränsat till avslöjande av användarlösenord), ska du meddela Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. i tid, och Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. kommer att hjälpa dig med vidta relevanta åtgärder. I annat fall kommer allt beteende relaterat till ditt konto att övertas av dig och du kommer att bära allt ansvar.

 

En tredje part

4.1 Du bekräftar att vissa tjänster från Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörer är baserade på programvara eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Sådan tjänst är inställd för att underlätta din ansökan och nödvändig juridisk auktorisering erhålls från tredje part.

 

4.2 Produkten innehåller viss information och tjänster från tredje part. Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörer varken kontrollerar eller tar ansvar för information och tjänster från tredje part.

 

4.3 Du bekräftar att Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörer inte kan garantera att den licensierade programvaran alltid använder eller innehåller sådana tjänster, eller att annan programvara som tillhandahålls av samma tredje part kommer att användas i framtiden. Likaså kan den använda liknande tjänster som tillhandahålls av en annan tredje part. Vid ansökan omfattas ovannämnda motsvarande programvara eller tjänster av detta avtal.

 

Serviceapplikationsstandard

5.1 Du ska använda den licensierade programvaran på ett normalt sätt. Följande sätt strider mot applikationsstandarden:

 

1) utfärda eller dela datavirus, maskar, skadliga koder eller programvara som avsiktligt skadar eller ändrar datorsystem eller data;

 

2) Samla information eller data från andra användare utan tillstånd, till exempel e-postadress och liknande;

 

3) Använd produkten med uppsåt på ett automatiskt sätt, orsakar överbelastning av servern, eller stör eller skadar webbserver och nätverkslänkar i andra former.

 

4) Försök att besöka serverdata eller kommunikationsdata för produkten utan tillstånd;

 

5) Störa eller skada produktionsapplikationen av andra användare.

 

5.2 Du förstår och accepterar att:

 

1) Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. kommer att avgöra om du är inblandad i brott mot standarderna ovan eller inte, och avbryter eller avslutar din applikationslicens enligt beslutsresultat eller vidtar andra begränsningar enligt avtal.

 

2) Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. kommer direkt att radera information i strid med lagar eller intrång i andras juridiska rättigheter, eller i strid med avtalet utfärdat av dig när du använder den licensierade programvaran.

 

3) Om en tredje part lider av skada på grund av ditt brott mot tillämpningsstandarder, ska du självständigt bära juridiskt ansvar i ditt namn och skydda och gottgöra Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. från förluster eller ytterligare utgifter som genereras därav. I annat fall har Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. rätt att kräva ersättning.

 

4) Om Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörer lider av någon förlust på grund av ditt brott mot relevanta lagar eller avtalet, ska du kompensera Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörer för förluster och (eller ) utgifter som genereras därav.

 

Informationsinnehållsstandard

6.1 Du lovar att du inte kommer att utföra någon handling som bryter mot lagar eller olämpligt beteende genom att använda tjänsten, sådan handling och beteende inkluderar (men inte begränsat till):

 

6.1.1 Ladda upp, överföra eller dela information som innehåller något av följande innehåll:

 

1) Motsätta sig de grundläggande principer som fastställs i konstitutionen;

 

2) Att äventyra statens säkerhet, avslöja statshemlighet, undergräva statsmakten och sabotera statens enhet;

 

3) Skada statens heder och nytta;

 

4) Anstifta nationellt hat och diskriminering och sabotera nationell enhet;

 

5) Att förstöra statens religionspolitik och förespråka kätteri och feodalistisk vidskepelse;

 

6) Sprida rykten, störa social ordning och förstöra social stabilitet;

 

7) Spridning av obscenitet, porr, hasardspel, våld, mord och terror eller medhjälp till brott;

 

8) Förolämpa eller förtala andra och kränka andras juridiska rättigheter och intressen;

 

9) Innehåller innehåll av bluff, bedrägeri, skada, hot, intrång i andras integritet, trakasserier, intrång, förtal, grovhet, oanständighet eller moraliskt avvisande innehåll;

 

10) Innehåller annat innehåll som är begränsat eller förbjudet av tillämpliga lagar, förordningar, regler, bestämmelser och andra juridiska standarder.

VII. Privat policy och data

 

7.1 Det är avgörande för Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. att skydda din personliga information. Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. förbereder Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. Sekretesspolicy, där innehåll relaterat till ägande och skydd av immateriella rättigheter, insamling, användning, delning, lagring och skydd, etc. av din information är avslöjats. Du rekommenderas att noggrant läsa Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. Sekretesspolicy.

 

VIII. Undantagsklausuler

 

8.1 Om inte annat anges i lagar och förordningar kommer Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. att göra sitt bästa för att säkerställa säkerheten, giltigheten, noggrannheten och tillförlitligheten för den licensierade programvaran och teknologin och informationen som är involverade, men Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. kan inte garantera detsamma på grund av begränsningar av tillgängliga tekniker nuförtiden.

8.2 Du förstår att Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. inte tar ansvar för direkta eller indirekta förluster orsakade av force majeure och tredje parts försummelse.

8.3 Du är ansvarig för personalskador eller tillfälliga eller indirekta skador orsakade av eller relaterade till någon av följande olyckor: 1) En tredje part använder den licensierade programvaran eller ändrar dina data utan tillstånd; 2) Kostnader och förluster som uppstår genom att använda den licensierade programvaran; 3) Ditt missförstånd av den licensierade programvaran; 4) Andra förluster relaterade till licensierad programvara orsakade av orsaker som inte kan tillskrivas Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd..

8.4 All annan licensierad mjukvaruhärledd programvara som inte utvecklats och släppts av Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. eller utvecklingen och släppet beviljas inte av Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. är olaglig programvara. Nedladdning, installation och användning av sådan programvara kan orsaka oförutsägbara risker. Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. ska vara fritt från juridiskt ansvar och tvister som genereras däri och Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. ska ha rätt att stänga av eller säga upp applikationslicensen och/eller andra alla tjänster.

8.5 Du har informerats om att användningen av Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörs smarta plattform involverar Internettjänst, som kan påverkas av instabila faktorer i alla länkar. Även om Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. har vidtagit skyddsåtgärder, kan tjänsten stängas av, avslutas, försenas, drabbas av applikationsbegränsning eller applikationsfel på grund av inneboende defekter på Internet och e-kommunikation samt faktorer utanför rimlig kontroll av någon part i avtalet (inklusive men inte begränsat till brand, översvämning, terroristattack, pest, naturkatastrofer, upplopp, terminalvirus, hackerattack, nätverksfel och terminalfel). Du samtycker härmed till att bära ovanstående risker och samtycker till att Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. är fri från allt ansvar när normal drift av tjänster påverkas av förekomsten av ovanstående risker.

 

Avtalsuppsägning och avtalsbrott

9.1 Du bör förstå att du ska använda den licensierade programvaran i enlighet med auktorisationsomfånget, respektera immateriella rättigheter för programvaran och innehållet i programvaran och utföra skyldigheter enligt avtalet när du använder Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd:s tjänster. Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. kommer att säga upp applikationslicensen om du väsentligt bryter mot avtalet.

 

9.2 Din tillämpning av programvaran är beroende av stödtjänster som tillhandahålls av Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd.s relaterade företag. Brott mot villkor, avtal, regler, tillkännagivanden och andra relevanta bestämmelser från Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess närstående företag kan orsaka fel i normal användning av licensierad programvara, i vilket fall Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. ska ha rätt att säga upp applikationslicensen eller vidta åtgärder för att begränsa din applikationslicens eller andra rättigheter och intressen som kontrolleras av Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. enligt överenskommelsen i avtalet, inklusive avstängning eller uppsägning av din applikationslicens.

 

9.3 Om du bryter mot avtalet eller andra avtal som tecknats med Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd., ska Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörer ha rätt att meddela de närstående företagen och kräva att de tar begränsande åtgärder för dina rättigheter och intressen, inklusive att kräva att närstående företag avbryter eller avslutar tillhandahållandet av delar av eller hela tjänster åt dig, och lagligt tillkännager ditt avtalsbrott på webbplatser som drivs eller faktiskt kontrolleras av dem.

9.4 Den licensierade programvaran laddas ner från nedladdningsplattformen och du ska följa bestämmelserna för nedladdningsplattformen, systemplattformen och terminaltillverkningen om tillämpningssätt och begränsningar för den licensierade programvaran. Om ovan nämnda tredje part bekräftar att du bryter mot avtalet och Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och dess leverantörs behandling krävs, kan Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. säga upp din applikationslicens hos tredje part begäran.

 

9.5 När applikationslicensen upphör ska du sluta använda den licensierade programvaran och förstöra alla kopior.

 

9.6 Du måste bära allt ersättningsansvar om Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. och andra användare lider av förluster orsakade av ditt brott mot villkoren i avtalet.

 

Gällande lagar och avskiljbarhet

10.1 Avtalets effektivitet, förklaring, ändring, genomförande och tvistlösning är föremål för lagarna i Folkrepubliken Kina. Om inga relevanta lagar och förordningar finns tillgängliga, ska hänvisningar till allmän internationell affärspraxis och (eller) industriell praxis göras.

 

10.2 Tvist som härrör från eller i samband med avtalet kan lösas av dig och Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. genom vänskaplig förhandling eller lämnas in till People's Court of Tian'an Cyber ​​Park, Wujin District, Changzhou, Kina där avtalet finns undertecknad för dom.

 

10.3 När något villkor i avtalet bedöms vara ogiltigt av folkdomstolen kommer det inte att påverka effektiviteten av andra villkor eller någon del därav, och du och Changzhou Graywind Smart Home Technology Co.,Ltd. ska utföra de giltiga villkoren på ett bra sätt tro.

 

10.4 Avtalet är undertecknat i Tian'an Cyber ​​Park, Wujin District, Changzhou, Kina.

You have successfully subscribed!
This email has been registered